Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 21-10-2024 21-10-2024
Online 09-12-2024 09-12-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji programów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027, zasad podziału funduszy, metod ich wdrażania.

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz innych zainteresowanych Funduszami Europejskimi dla sektora publicznego.

PROGRAM SZKOLENIA

Cele Polityki Unii Europejskiej:

 • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza
 • Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
 • Konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027
 • Działy budżetowe UE na lata 2021-2027

Akty i regulacje prawne:

 • Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dla celów przygotowania RPO 2021-2027
 • Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych
 • Rozporządzenia Rady, Parlamentu Europejskiego COM

Zasady finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027:

 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
 • Programy regionalne.

Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach:

 • Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 – nowe wyzwania
 • Cele i metody wdrażania
 • Podejście strategiczne i Programowanie
 • Reguła Pomocniczości, Proporcjonalności
 • Zarządzanie dzielone
 • Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia
 • Eksponowanie, przejrzystość i komunikacja
 • Zatwierdzanie programów
 • Stopy współfinansowania
 • Zasięg geograficzny
 • Koncentracja tematyczna

Cele szczegółowe i zakres wsparcia EFRR, EFS i FS:

 • Cele szczegółowe EFRR i FS
 • Zakres wsparcia EFRR, EFS, FS
 • Wspólne Projekty EFFR, EFS, FS
 • Rozwój terytorialny – RPO
 • Uwarunkowania terytorialne
 • Zintegrowany rozwój terytorialny
 • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
 • Europejska inicjatywa miejska

Zasady udzielania środków:

 • Monitoring i sprawozdawczość
 • Formy dotacji
 • Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • Działania łączone
 • Odbiorca Końcowy
 • Innowacje społeczne
 • Kompetencje kluczowe
 • Równość szans oraz niedyskryminacja
 • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego
 • Instrumenty finansowe

Zasady kwalifikowalności wydatków:

 • Zasady kwalifikowalności
 • Koszty niekwalifikowane
 • Zarządzanie Finansami – Zwrot środków
 • Rodzaje płatności
 • Wspólne zasady dotyczące płatności
 • Trwałość operacji
 • Promocja i Rozpoznawalność
 • Rachunkowość w ramach Programu
 • Audyty i kontrola
 • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe – zapobieganie
 • Wstrzymanie i zawieszenie płatności
 • Sprawozdania finansowe i rozliczanie salda Programu
 • Korekty finansowe
 • Umorzenie zobowiązań w ramach Programu
 • Nowe reguły dotyczące kontraktu programowego i sektorowego oraz porozumień lokalnych

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 790 zł + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Fundusze Europejskie dla sektora publicznego – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – online" - 790 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.