Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 27-09-2024 27-09-2024
Online 22-11-2024 22-11-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma służyć przedstawieniu w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy związanej z gospodarowaniem środkami publicznymi, działalnością jednostek sektora finansów publicznych w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność identyfikacji w ramach aktywności zawodowej uczestników obszarów zagrożonych możliwością ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz narzędzia zarządzania ryzykiem z tym związanym,
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości,
 • szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów dot. dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci szkolenia:    

 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,
 • wójtowie, burmistrzowie, prezydencji miast, członkowie zarządów jednostek samorządu terytorialnego,
 • główni księgowi w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zarówno rządowych jak i samorządowych,
 • pracownicy komórek kontroli w administracji rządowej oraz samorządowej,
 • osoby, które niedawno podjęły pracę w sektorze jednostek sektora finansów publicznych,
 • członkowie zarządów fundacji, stowarzyszeń oraz wszelkich podmiotów tzw. trzeciego sektora (NGO),
 • osoby zarządzające lub pełniące funkcje kierownicze w strukturze beneficjentów dotacji lub realizatorów programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne:

 • brak legalnej definicji pojęcia dyscypliny finansów publicznych,
 • próba zdefiniowania pojęcia dyscyplina finansów publicznych (według doktryny
  i orzecznictwa),
 • definicja postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • relacja przepisów regulujących odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych do prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego i wykroczeń skarbowych.

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna,
 • zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie,
 • zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka),
 • wzorzec należytej staranności w przypadku pracowników jednostki sektora finansów publicznych,
 • zasada prymatu stosowania ustawy nowej (m.in. zasada „4 razy TAK”).

Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • zasada indywidualizacji,
 • kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • wpływ miejsca pracy lub wykonywanej funkcji na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kierownik jednostki sektora finansów publicznych – analiza praktyczna art. 4 pkt 2 u.o.n.d.f.p.;
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych – analiza praktyczna art. 4 pkt 3 u.o.n.d.f.p.;
 • kierownik jednostki sektora finansów publicznych a kierownik zamawiającego,
 • członkowie komisji przetargowej, osoby wykonujące czynności w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, główny księgowy.

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • katalog czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion – zagadnienia ogólne (art. 5 – art. 18c u.o.n.d.f.p.),
 • relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych,
 • analiza wybranych czynów/grup czynów stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogących pojawić się w toku funkcjonowania GDDKiA w Warszawie (czyny z art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, 18, art. 18a i art. 18b) – na bazie doświadczeń zawodowych i praktycznych trenera oraz aktualnego orzecznictwa GKO oraz WSA.

Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna w zakresie potencjalnej odpowiedzialności głównego księgowego jednostki oraz pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu księgowości:

 • działanie lub zaniechanie, które nie skutkuje przekroczeniem kwoty bagatelnej,
 • działanie lub zaniechanie podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego (m.in. pojęcie zdarzenia losowego),
 • znikomy stopień szkodliwości dla ładu finansów publicznych,
 • usprawiedliwiona nieświadomość (błąd co do prawa) i niepoczytalność.

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:

 • podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia,
 • wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne),
 • braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia),
 • czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania.

Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych:

 • Zasady postępowania
 • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • Etapy postępowania
 • Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające
 • Rozstrzygnięcia:
  • Orzeczenie o uniewinnieniu
  • Orzeczenie o uznaniu winnym
  • Umorzenie postępowania
 • Koszty postępowania

Postępowanie przed komisją orzekającą:

 • Zasady postępowania
 • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • Etapy postępowania
 • Prawa osoby obwinionej

Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru:

 • Upomnienie
 • Nagana
 • Kara pieniężna
 • Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • Odstąpienie od wymierzenia kary

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego.

Przedawnienie i zatarcie skazania.

Informacje organizacyjne:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • szkolenie w formie interaktywnej prezentacji z zakresu praktycznego zastosowania przepisów;
 • szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study), odpowiedzi na pytania uczestników (Q&A);
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych z perspektywy kontrolera oraz osoby pełniącej od kilkunastu lat funkcję rzecznika dyscypliny finansów publicznych;
 • analiza przydatnego i najnowszego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 850 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – online" - 850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.