Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 18-10-2024 18-10-2024
Online 06-12-2024 06-12-2024

Cel i program szkolenia

Szkolenie „DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK” ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków” i jest dedykowane dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej zarówno szczebla rządowego jak i samorządowego, którzy na co dzień uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz uczestniczą w rozpatrywaniu wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Jest oparte na założeniu, iż:

 • jego adresaci nie oczekują kolejnego szkolenia, które sprowadzać się będzie do „suchego” zaprezentowania treści przepisów prawnych,
 • jego adresaci oczekują szkolenia poświęconego zaprezentowaniu sposobów radzenia sobie z praktycznymi problemami związanymi z prowadzonymi postępowaniami o dostęp do informacji publicznej, o których „próżno” szukać odpowiedzi w komentarzach,
 • jego adresaci oczekują konkretnych rozwiązań praktycznych, odpowiedzi jak radzić sobie problemami orzeczniczymi z którymi borykają się w codziennej pracy, „trudnymi klientami”, pieniaczami, przydatnych modeli postępowań, wzorów dokumentów do wykorzystania w bieżącej pracy,
 • bez względu na wykształcenie (np. nieprawnicze) można prowadzić postępowania administracyjne w zakresie udostępniania akt oraz udostępniania informacji publicznej oraz zgodnie z prawem, sprawienie i skutecznie.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz dostęp do akt postępowania administracyjnego;
 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z zalewaniem organów wnioskami o dostęp do informacji publicznej oraz dostęp do akt postępowań administracyjnych;
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania akt w toku postępowania administracyjnego
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie problematyki udostępniania informacji publicznych
 • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego problematyki udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania akt w toku postępowania administracyjnego,

PROGRAM SZKOLENIA

Informacja publiczna:

 • ramy prawne: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe;
 • pojęcie informacji publicznej (definicja legalna);
 • wskazanie cech informacji publicznych w orzecznictwie;
 • ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej: informacja niejawna; tajemnica przedsiębiorcy
 • i przedsiębiorstwa oraz dane osobowe, udostępnienie danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne;
 • informacja publiczna prosta a informacja publiczna przetworzona.

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej oraz organ udostępniający akta postępowania administracyjnego.

Podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej (katalog otwarty, podmioty „szczególne”: dziennikarze, organizacje społeczne, profesjonalni pełnomocnicy, konkurencyjni przedsiębiorcy, studenci i doktoranci, itp.).

Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej.

 • zapytanie dziennikarskie/prasowe w trybie dostępu do informacji publicznej oraz w trybie ustawy – Prawo prasowe;
 • okoliczności i termin udzielenia odpowiedzi na zapytanie dziennikarskie/prasowe.

Tryb udostępniania informacji publicznej:

 • sposoby udostępniania informacji publicznej (z urzędu, na wniosek);
 • ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (zakres informacji publikowanych w BIP, zakres danych osobowych w informacji publikowanej w BIP, obowiązki podmiotu redagującego BIP);
 • terminy;
 • forma wniosku i forma udostępnienia informacji publicznej;
 • opłaty;
 • decyzja w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej – forma, przesłanki prawne, niezbędne elementy, tryb odwoławczy (administracyjny i sądowoadministracyjny);
 • przegląd aktualnej linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej dotyczącej postępowań administracyjnych:

 • strona o uczestnicy postępowania administracyjnego jako podmioty uprawnione do przeglądu akt postępowania administracyjnego;
 • zakres informacji publicznej objętej aktami postępowania administracyjnego dostępny dla innych podmiotów niż strona / uczestnik postępowania;
 • próby obchodzenia ograniczeń w zakresie dostępu do akt postępowania administracyjnego poprzez składania wniosków o udzielenie informacji publicznej (jak je identyfikować – jak im przeciwdziałać);
 • tryb i formy udostępniania akt postępowania administracyjnego (w tym zmiany i praktyczne rozwiązania w zw. z COVID-19)
 • postanowienie o odmowie udostępnienia akt postępowania administracyjnego a obiektywny brak możliwości udostępnienia akt stronie / uczestnikowi / pełnomocnikowi.

Podsumowanie szkolenia (pytania, dyskusja)

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

Rozkład godzinowy:
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 15:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 • Szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty z zakresu problematyki udostępniania informacji publicznych.
 • Dyskusja z uczestnikami, case study, analiza „przykładów z życia”, odpowiedzi na pytania uczestników.
 • Modele i schematy postępowania, procedury „krok po kroku”.
 • Zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej.
 • Prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych na doświadczeniach wynikających z wieloletniej pracy w departamencie nadzoru, kontroli i skarg jednego z urzędów naczelnych oraz wieloletniego doradztwa prawnego w zakresie związanym z problematyką udostępniania informacji publicznych dla centralnych organów administracji rządowej.
 • Prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i obserwacji praktycznych wynikających z reprezentowania urzędów naczelnych i centralnych przed sądami administracyjnymi i NSA w zakresie postępowań związanych z problematyką udostępniania informacji publicznych.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 850 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik – online" - 850 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.