Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 13-12-2019 13-12-2019
Kraków 17-01-2020 17-01-2020
Wrocław 18-03-2020 18-03-2020
Warszawa 21-04-2020 21-04-2020

Cel i program szkolenia

Podstawą prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowcy jest poprawne planowanie oraz właściwa identyfikacja poszczególnych aktywności kierowcy w celu zgodnego z prawem naliczenia poszczególnych świadczeń pieniężnych, w tym świadczeń należnych z tytułu podróży służbowej. Niniejsze szkolenie gwarantuje zapoznanie uczestnika z tymi zagadnieniami.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących tematykę czasu pracy kierowców.
 • Znajomość obowiązków pracodawcy w zakresie czasu pracy kierowców.
 • Znajomość uprawnień organów kontrolnych.
 • Umiejętność prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców
 • Świadomość zasad kontroli czasu pracy oraz ewentualnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów

Adresaci szkolenia:   

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstwa
 • Osoby bezpośrednio zajmujące się rozliczaniem czasu pracy kierowców
 • Kierowcy zobowiązani do przestrzegania czasu pracy
 • Osoby zajmujące się księgowością oraz działem kadr w firmach przewozowych
 • Przedsiębiorcy branży transportowej, przewozowej

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Źródła prawa – przepisy dotyczące czasu pracy kierowców tj. Ustawa o czasie pracy kierowców; Ustawa Kodeks pracy; Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85; Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym; Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR); Ustawa o transporcie drogowym; Ustawa o systemie tachografów cyfrowych.
 • Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych: definicje, kryterium wieku, wymagania szczególne, kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe, badania kierowców, wpisywanie danych do prawa jazdy;
 • Podstawowe definicje z zakresu czasu pracy kierowców tj. dyżur, „gotowość do pracy” , „pozostawanie w dyspozycji”; „doba” i „tydzień” przy rozliczaniu czasu pracy kierowców; odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 • Rozliczanie czasu pracy kierowcy tj. systemy czasu pracy , normy i wymiar czasu pracy kierowców w różnych systemach czasu pracy; maksymalny dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy kierowcy oraz dzienne normy prowadzenia pojazdu oraz łączny dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu na tydzień i w ciągu 2 tygodni; dobowe, tygodniowe i roczne limity godzin nadliczbowych; rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych zapłatą wynagrodzenia lub udzieleniem czasu wolnego; praca w porze nocnej – rodzaje oraz sposoby jej ustalenia w prawie zakładowym lub w umowie o pracę.
 • Dokumentacja czasu pracy kierowców tj. harmonogramy czasu pracy , zaświadczenie o okresach i przyczynach nieprowadzenia pojazdu; ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, Karta drogowa, oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu.
 • Podróże służbowe kierowców tj. miejsce wykonywania pracy przez kierowcę; świadczenia z tytułu podróży służbowych;
 • Przewozy regularne – zasady, czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki w tym na trasach powyżej 50 km, przewozy mieszane;
 • Zasady kontroli przedsiębiorców tj. kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD i inne organy, kontrola czasu pracy kierowców przez Państwową Inspekcję Pracy

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory" - 590 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.