Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 15-12-2017 15-12-2017

Cel i program szkolenia

Podstawą prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowcy jest poprawne planowanie oraz właściwa identyfikacja poszczególnych aktywności kierowcy w celu zgodnego z prawem naliczenia poszczególnych świadczeń pieniężnych, w tym świadczeń należnych z tytułu podróży służbowej. Niniejsze szkolenie gwarantuje zapoznanie uczestnika z tymi zagadnieniami.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących tematykę czasu pracy kierowców.
 • Znajomość obowiązków pracodawcy w zakresie czasu pracy kierowców.
 • Znajomość uprawnień organów kontrolnych.
 • Umiejętność prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców
 • Świadomość zasad kontroli czasu pracy oraz ewentualnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów

Adresaci szkolenia:   

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstwa
 • Osoby bezpośrednio zajmujące się rozliczaniem czasu pracy kierowców
 • Kierowcy zobowiązani do przestrzegania czasu pracy
 • Osoby zajmujące się księgowością oraz działem kadr w firmach przewozowych
 • Przedsiębiorcy branży transportowej, przewozowej

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Źródła prawa – przepisy dotyczące czasu pracy kierowców tj. Ustawa o czasie pracy kierowców; Ustawa Kodeks pracy; Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85; Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym; Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR); Ustawa o transporcie drogowym; Ustawa o systemie tachografów cyfrowych.

 

 • Podstawowe definicje z zakresu czasu pracy kierowców tj. dyżur, „gotowość do pracy” , „pozostawanie w dyspozycji”; „doba” i „tydzień” przy rozliczaniu czasu pracy kierowców; odpoczynek dobowy i tygodniowy.

 

 • Rozliczanie czasu pracy kierowcy tj. systemy czasu pracy , normy i wymiar czasu pracy kierowców w różnych systemach czasu pracy; maksymalny dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy kierowcy oraz dzienne normy prowadzenia pojazdu oraz łączny dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu na tydzień i w ciągu 2 tygodni; dobowe, tygodniowe i roczne limity godzin nadliczbowych; rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych zapłatą wynagrodzenia lub udzieleniem czasu wolnego; praca w porze nocnej – rodzaje oraz sposoby jej ustalenia w prawie zakładowym lub w umowie o pracę.

 

 • Dokumentacja czasu pracy kierowców tj. harmonogramy czasu pracy , zaświadczenie o okresach i przyczynach nieprowadzenia pojazdu; ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, Karta drogowa, oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu.

 

 • Podróże służbowe kierowców tj. miejsce wykonywania pracy przez kierowcę; świadczenia z tytułu podróży służbowych;

 

 • Zasady kontroli przedsiębiorców tj. kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD i inne organy, kontrola czasu pracy kierowców przez Państwową Inspekcję Pracy

 

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Czas pracy kierowców" - 590 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)
Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zgłoszenia.