Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Przedsiębiorstwa wykorzystują wszystkie dostępne sposoby, by utrzymać i wzmocnić swoją konkurencyjność. Jednym z takich sposobów jest właściwe spożytkowanie potencjału zatrudnionych, który odpowiednio ukierunkowany zapewnia znacznie lepsze rezultaty ekonomiczne firmy.

Controlling personalny może być potraktowany jako wartość dodana, którą oferuje HR – uzupełniające przedsięwzięcie, mające na celu sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i procesem pracy. Zapewnia również bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i struktury HR. Z kolei dla kierowników controlling personalny jest informacją i narzędziem, zestawem danych, które odpowiednio przekazane i opisane i przyswojone, stanowią podstawę do reaktywnych działań i uważnego zarządzania.

Głównym celem szkolenia jest pokazanie, jak dzięki przedsięwzięciom controllingowym i optymalizacyjnym, można podnieść poziom jakości pracy działów personalnych i poziom zarządzania ludźmi i pracą. Celem prowadzącego jest również przekazanie, bazujących na własnym, wieloletnim doświadczeniu, rozwiązań dotyczących optymalizacji pracy oraz dodatkowych narzędzi (procedury, kwestionariusze, formularze)

Korzyści: Przedstawione na szkoleniu propozycje można wdrożyć w organizacjach różnego typu – wszędzie tam, gdzie funkcja HR jest realizowana i ma znaczenie dla osób odpowiadających za działalność firmy. Rekomendowane rozwiązania z zakresu controllingu personalnego są możliwe do przygotowania i wdrożenia we własnym zakresie, bez konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, logistyką a innymi działami.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i kierownictwo z obszaru personalnego, HR Biznes Partnerzy, osoby przygotowywane na powyższe stanowiska, osoby zajmujące się HR strategicznym i operacyjnym w organizacji, menadżerowie zarządzający dużymi lub zróżnicowanymi zespołami pracowniczymi.

 

Program szkolenia:

Dzień I

Wprowadzenie controllingu personalnego w organizacji – potrzeby i możliwości:

 • Metody budowy systemu controllingu personalnego – dopasowane do wielkości i specyfiki organizacji.
 • Funkcja kontrolna służb personalnych a praktyka controllingu.
 • Wymagania wobec służb personalnych w odniesieniu do pomiaru efektywności – najnowsze tendencje i przedstawienie rozwiązań – co firmy mierzą.
 • Praktyczne rozwiązania controllingu personalnego w polskich realiach – opis 3 studiów przypadków.
 • Miejsce controllingu personalnego w organizacji – wady i zalety różnych rozwiązań. Kwestie formalne związane z controllingiem personalnym !
 • Pożądany profil i kompetencje controllera personalnego (również studium przypadku – przykład rekrutacji na to stanowisko w jednej z firm wraz z zestawem pytań).
 • Co jest wykorzystywane w tworzeniu systemu controllingu personalnego (możliwości wykorzystania dotychczasowych praktyk i narzędzi).
 • Obszary zastosowania controllingu personalnego.

Szczegółowa procedura przygotowania systemu controllingu personalnego w organizacji:

 • Określenie celów systemu controllingu personalnego.
 • Określenie merytorycznych założeń dla systemu controllingu personalnego.
 • Przygotowanie systemu controllingu personalnego – aspekty organizacyjne i kadrowe.
 • Przygotowanie systemu controllingu personalnego – aspekty narzędziowe i informatyczne.
 • Wdrożenie systemu controllingu personalnego.
 • Monitoring systemu controllingu personalnego.
 • Przykładowy harmonogram wdrożenia systemu controllingu personalnego w firmie.
 • Przykład dokumentu – zarządzenia wprowadzającego controlling personalny jako system.

Propozycja użycia wskaźników controllingu personalnego w organizacji:

W tym module zostaną omówione i przedstawione (rekomendowane) do zastosowania w organizacji wskaźniki w obszarach personalnych:

 • Administracja i obsługa kadrowa + analiza absencji.
 • Planowanie zatrudnienia.
 • Rekrutacja.
 • Adaptacja pracowników.
 • Systemy wynagradzania i motywacji płacowej.
 • Oceny pracownicze i efektywność procesu pracy.
 • Szkolenia i rozwój.
 • Komunikacja w firmie i komunikacja „personalna”.
 • Odejścia pracowników/zwolnienia (restrukturyzacja i optymalizacja zasobów pracy).

Ponadto w ramach tego modułu zostaną przedstawione i udostępnione przykłady raportów podsumowujących dany obszar (raporty roczne – rekrutacja, szkolenia i rozwój , zatrudnienie i wynagrodzenia).

 

Dzień II

 

System controllingu personalnego a analiza ryzyka kadrowego w organizacji:

 • Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania.
 • Ryzyko kadrowe – związek z procesami: zarządzania ludźmi i pracą, ewaluacją pracy, procesem optymalizacji zatrudnienia.
 • Związek z innymi obszarami ryzyka w firmie.
 • Analiza ryzyka kadrowego – przykładowe wytyczne (przykładowy dokument z pytaniami).
 • Sposoby ograniczania ryzyka personalnego – wytyczne dla działu personalnego i kadry kierowniczej.
 • Przedstawienie narzędzia – tabeli do analizy ryzyka.
 • Przykład dokumentu podsumowującego – formularza do kompleksowej oceny działań personalnych w firmie.

System KPI (Key Performance Indicators) w firmie – przygotowanie i wdrożenie:

 • Narzędzia do pomiaru skuteczności strategii/polityki firmy – kluczowe wskaźniki wydajności.
 • Jak wyznaczać wskaźniki efektywności.
 • Logika postępowania dotycząca KPI w firmie (ile powinno ich być, dla kogo, o czym i o kim?)
 • Od strategii do wykorzystania KPI – omówienie studium przypadku (1).
 • Wykorzystanie KPI w firmie handlowej – omówienie studium przypadku (2).
 • Wskaźniki efektywności – przykłady rozwiązań w poszczególnych obszarach (zestawienie KPI dla obszarów sprzedaż, finanse, produkcja, administracja, IT).
 • Co dalej z KPI – przełożenie KPI na działania z ludźmi w firmie.
 • Rola HR w kontekście wyznaczania, pomiaru i wykorzystywania KPI.

Optymalizacja zatrudnienia, podziału pracy i struktury – wytyczne:

 • Proces optymalizacji – szanse i zagrożenia oraz ramy czasowe (procedura optymalizacji).
 • Zasady identyfikacji i racjonalnego ograniczania przerostów zatrudnienia .
 • Czynniki dotyczące zasobów pracy które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji (pula kapitału intelektualnego/zasobów wiedzy – w trzech perspektywach, pula talentów).
 • Optymalizacja – pożądana wielkość zespołu.

Analiza pracy i optymalizacja jej podziału:

 • Metody analizy pracy/ zatrudnienia – przegląd metod i stosowanych narzędzi, zalety i wady.
 • Przykłady dokumentów, narzędzi możliwych do zastosowania w procesie optymalizacji:
 • Matryca plan funkcji.
 • Kwestionariusz oceny/znaczenia danej struktury w organizacji.
 • Analiza pracy – obciążeniowa – przykład formularza.
 • Formularz do badania/oceny obciążenia pracą kierowników.
 • Ankieta dla kierowników (optymalizacja podległego zespołu).
 • Gradacja zadań/obowiązków – matryca do zastosowania w opisie/ formularzu.
 • Kwestionariusz dotyczący pracy (dla szeregowych pracowników).
 • Formularz oceny pracowników dla celów optymalizacyjnych (cała organizacja).
 • Podsumowanie optymalizacji, zawartość raportu, przykładowe rekomendacje.
 • Informacje o procesie optymalizacji dla pracowników – zasady przekazywania.

Podsumowanie zajęć.

Pytania i odpowiedzi.

 Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30

W trakcie warsztatów wykorzystane będą takie elementy jak:

 • dyskusja
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia zespołowe
 • case study
 • mini wykład

Cena udziału w szkoleniu wynosi:  1650 PLN + 23% VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji." - 1650 zł/os

  Szybki kontakt