Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 03-07-2024 04-07-2024
Online 04-11-2024 05-11-2024
Online 16-12-2024 17-12-2024

Cel i program szkolenia

W planowaniu produkcji obok rozwiązań „sekwencyjnych” typu MRPII (Manufacturing Resource Planning) zaczynają dominować podejścia bardziej „symultanicznie/online” – APS (Advanced Planning and Schedulling). W aktualnych trendach Przemysłu 4.0 planowanie i harmonogramowanie produkcji staje się coraz bardziej algorytmiczne – faktycznie podporządkowane celom przedsiębiorstwa. Może to być przykładowo cel mniejszego błędu prognozy, redukcji przezbrojeń, obniżenia poziomu produkcji w toku, ochrony terminów realizacji, optymalizacji i redukcji poziomu odpadu materiałowego, czy też kolejkowania na tzw. „wąskie gardła” tj. łańcuch krytyczny itd.

Taki proces harmonogramowania to również dynamiczne reagowanie na informacje o odchyleniach agregowanych w trakcie realizacji dostaw i produkcji. Dlatego też APS może być integrowany z samym sterowaniem produkcją – systemami MES (Manufacturing Execution System) czy też SCADA.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie wymaga zrozumienia algorytmów kolejkowania pracy produkcji i magazynów, doboru algorytmów (np. redukcja przezbrojeń) do celów stawianych dla konkretnych grup asortymentowych, jak i opanowania zasad skutecznego korygowania sekwencji wielu zleceń jednocześnie.

W trakcie zajęć realizowany jest główny warsztat mających na celu symulację harmonogramowania w zakładzie produkcyjnym. Symulowane będzie od 2 do 6 fabryk (zależnie od wielkości grupy) konkurujących ze sobą na rynku i np. wygrywających grę, właśnie poprzez skuteczny dobór metod planowania i harmonogramowania. Zarówno w obszarze nośników zdolności, jak i zapewnienia dostępności materiałowej. W warsztacie zostały uwzględnione też elementy TOC/MBC (teorii ograniczeń).

Celem szkolenia jest praktyczne, na przykładach z projektów, w ćwiczeniach, jak i w głównym warsztacie i poznanie narzędzi i technik używanych w ramach zaawansowanego planowania i harmonogramowania.

Korzyści:

 • poznanie najnowszych koncepcji, zasad i możliwości narzędzi zarządzania produkcją,
 • użycie algorytmów do poprawiania konkretnych wskaźników np. redukcja przezbrojeń, wyrównywanie obciążeń stanowisk,
 • skupienie na wskaźnikach np. ujęcie w algorytmach i ocenie wydajności pracy awarii i przezbrojeń,
 • zastosowanie metod opartych o teorię ograniczeń TOC/MBC (np. Drum Buffer Rope),
 • poznanie zaawansowanych metod planowania, np. w ramach APS,
 • zrozumienie możliwość i zasad współpracy APS z MES (Manufacturing Execution System) i SCADA,
 • poznanie trendów i przyszłości produkcji wynikającej z celów Przemysłu 4.0,
 • zrozumienie wielu metod/algorytmów planowania i harmonogramowania – przyporządkowanie do celów przedsiębiorstwa,
 • dopasowywanie narzędzi do specyfiki biznesu i formułowanie własnych algorytmów.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

Wprowadzenie do zajęć – cele działania przedsiębiorstwa produkcyjnego:

 • zaprzyjaźnienie się z tematem – planowanie i harmonogramowanie w codziennym życiu (dobre praktyki, błędy),
 • zbieżność i rozbieżność celów wewnątrz firmy, jak i odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady), a jakość harmonogramowania.

Zaawansowane planowanie i zaawansowane harmonogramowanie – wprowadzenie:

 • różnica między planami, a harmonogramami – podstawowe cele i narzędzia,
 • co zmienia APS względem klasycznego MRPII, a czego nie zmienia,
 • czym jest zaawansowane planowanie i zaawansowane harmonogramowanie – minimum wymagań dla funkcjonowania,
 • harmonogramowanie z jednoczesnym uwzględnianiem dostępności materiałowej i zdolności,
 • jak daleko w przyszłość harmonogramować/planować/prognozować – horyzont planistyczny,
 • zaprezentowanie celów planowania produkcji w zależności od relacji wielkości wolumenu i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, stosowanych technologii, jak i założonej dostępności zdolności wytwórczych,
 • klasyfikacja procesów wytwórczych i przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa / grup asortymentowych do wybranej strategii produkcyjnej.

Elementy zaawansowanego planowania:

 • podstawowe algorytmy prognozowania,
 • ocena jakości własnego algorytmu prognozowania przyszłości względem modelu naiwnego – poprzez użycie i zrozumienie waterfall report,
 • konsekwencje błędu dla kalkulacji zapasów bezpieczeństwa.

APS – zaawansowane harmonogramowanie, narzędzia i metody:

 • metody formułowania algorytmów i przykłady dobierania algorytmów dla wsparcia konkretnych celów biznesowych – często wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu:
 • redukcja przezbrojeń – macierze przezbrojeń,
 • różne cele wskaźnikowe dotyczące pojęcia przezbrojenia i awarii,
 • obniżenie poziomu produkcji w toku,
 • poprawienie wskaźnika poziomu obsługi klienta,
 • pełniejsze (pod tzw. „100%”) obciążenie nośników zdolności,
 • metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS (Central Point Scheduling),
 • kolejkowanie na „wąskie gardła”,
 • overlapping,
 • macierze transportowe,
 • technologie alternatywne itd.

Warsztat – „Shop Floor Game – APS”, rozwój umiejętności planowania i zaawansowanego harmonogramowania w środowisku limitowanych zdolności (nie tylko produkcyjnych):

Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i  harmonogramowania produkcji w warunkach FL (finite loading) i CBS (constrained based schedulling) – kolejkowania przy limitowanych zdolnościach. Celem jest uzyskanie korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego – maksymalizacja zysku lub/i rentowności. Stosowane są macierze przezbrojeń, jak i overlapping. Obok realizowanych w scenariuszu gry zleceń – zespoły rywalizują również ze sobą w pozyskiwaniu dodatkowych ofert z rynku. Minimalizują koszty. Gra pozwala zrozumieć zależność między celami wynikającymi ze strategii firmy, technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, łańcuchem dostaw, a decyzjami dotyczącymi wyboru metod harmonogramowania. „Shop Floor Game – APS” umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or/and buy”, jak i innych metod uelastycznienia zdolności.

DZIEŃ II

Prezentacja wyników symulacji – dyskusja:

 • podsumowanie wyników symulacji i omówienie najlepszych praktyk zastosowanych w planowaniu i harmonogramowaniu przez rywalizujące zespoły,
 • co można było zrobić w harmonogramowaniu jeszcze lepiej – pomysły?

APS – zaawansowane harmonogramowanie, narzędzia i metody c.d.:

 • harmonogramowanie „infinite” kontra „finite loading” – harmonogramowanie przy nieograniczonych i ograniczonych zdolnościach,
 • kiedy stosować APS, a kiedy należy szukać innych metod, jakich? – przykłady z projektów wdrożeniowych; czy harmonogramowanie zawsze jest konieczne?! – możliwości optymalizacji w ramach specyfiki samej technologii np. redukcja odpadu itp.,
 • ograniczenia „klasycznych” rozwiązań typu MRPII,
 • obszary aplikacji np. MTO / ATO (produkcja i montaż na zamówienie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, intensywność zmian, produkcja gniazdowa, małe serie, duży mix itd.
 • szczegółowość opisu harmonogramu, czyli rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa; ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co minimalnie powinno być opisane i sparametryzowane?,

Teoria ograniczeń w harmonogramowaniu – TOC/MBC, Goldratt:

 • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł”,
 • podporządkowanie organizacji pracy bieżącemu „wąskiemu gardłu”,
 • wpływ „wąskiego gardła” na kierunek harmonogramowania zleceń,
 • algorytm Drum Buffer Rope.

Użycie MES i SCADA, stosowanie dashboard’ów:

 • ewidencjonowanie operacji i zleceń produkcyjnych – bieżąca wizualizacja danych (dashboard’y) – wsparcie informatyczne,
 • rola MES, SCADA i dynamika reagowania na przyczyny odchyleń w realizacją np. nieplanowane przestoje,
 • wsparcie informatyczne – przykłady.

Gospodarka materiałowa i możliwości jej wsparcia przez APS:

 • algorytmy związane z rotacją zapasów – stosowane uwzględniając profil produkcji, rodzaj SKU, przyjętą strategię przedsiębiorstwa i uwarunkowania łańcucha dostaw,
 • wskaźniki poziomu obsługi klienta, jak i dostępności do obiecania,
 • dynamiczne aktualizowanie poziomu zapasów bezpieczeństwa (safety stock),
 • nowoczesne metody (w czasie rzeczywistym) identyfikacji ruchów materiałowych, sterowanie picking’iem produkcyjnym i magazynowym.

Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i obsługa APS:

 • czy APS to coś innego niż ERP – ewolucja oferowanych aplikacji APS, jak i ERP posiadających funkcjonalności APS, omówienie zalet i ograniczeń,
 • zasady postępowania przy wdrożeniu,
 • wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć,
 • follow-up (praca domowa),
 • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
 • ankiety i sesja ocen.

Rozkład godzinowy:
Dzień I i II
08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 16:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.
 • Pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom.
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników.
 • W około 90% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie UK, Polski i Niemiec.
 • Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.
 • Dodatkowo, gdy wariant realizacji jest online: podstawowa komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega domyślnie z wykorzystaniem narzędzia Zoom/Teams, przed zajęciami przekazany jest uczestnikom link umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową do sesji szkoleniowej, materiały szkoleniowe zostają przekazane na początku zajęć w formacie plików pdf.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi: 1550 zł + 23% VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce pracy planisty – warsztaty online" - 1550 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.