Przygotowujemy systemy okresowej oceny pracowników

Nie da się mówić o profesjonalnym zarządzaniu pracownikami bez oceniania jakości ich pracy. Ocena może być przeprowadzana w sposób bardziej lub mniej sformalizowany, ale odbywa się praktycznie w każdej firmie. Jeśli oceny pracownicze mają być sprawiedliwe i przynosić organizacji korzyści, muszą opierać się na konkretnych danych. Dlatego tak ważne dla przedsiębiorstwa jest posiadanie spójnego systemu, który pozwoli oceniać pracowników zarówno w ich codziennej pracy, jak i w ustalonych odstępach czasu.

 

System ocen pracowniczych z punktu widzenia organizacji umożliwia jej rzetelne ocenienie wkładu danego pracownika w sukcesy przedsiębiorstwa –  to ważne w kontekście wynagradzania, awansowania, czy też kierowania na potrzebne szkolenia.

 

Oceny są istotne także dla samych pracowników, którzy dzięki nim otrzymują informacje zwrotne na temat ich pracy, słabych i mocnych stron, czy też szans na rozwój kariery.

 

Aby przygotować nowy lub zmodyfikować dotychczasowy system okresowej oceny pracowników:

  • wspólnie z Państwem ustalimy cele, zasady i procedury oceniania pracowników;
  • przygotujemy arkusze ocen pracowniczych dla poszczególnych grup;
  • powiążemy system ocen z innymi obszarami zarządzania pracownikami;
  • opracujemy metodologię prowadzenia rozmów oceniających;
  • zaproponujemy zasady wykorzystywania informacji po ocenie;
  • ustalimy zasady monitoringu i ewaluacji systemu ocen;
  • przeszkolimy kadrę kierowniczą w zakresie stosowania systemu ocen i przeprowadzania rozmów oceniających.
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©